Будьте обережні: у Шепетівському районі правоохоронці розшукують педофіла

У Шепетівському районі поліцейські розшукують чоловіка, котрий підозрюється в педофілії

871

На Хмельниччині в Шепетівському районі розшукують чоловіка 1981 року народження, котрого підозрюють у вчиненні злочину, пов’язаного з педофілією. Про це повідомив сайт видання “День за Днем”, посилаючись на  відповідне оголошення про розшук опублікували на сторінці “Типова Славута” в соціальній мережі “Фейсбук”.

«Мак­си­маль­ний ре­пост!

По­лі­ція роз­шу­кує пі­доз­рю­ва­но­го у пе­до­фі­лії!

По­лі­щук Олек­сандр Ми­ко­лайович, 1981 р. н., меш­ка­нець мік­ро­району «Пів­денний» (п’ятий) у м. Сла­ву­ті, пі­доз­рю­єть­ся в пе­до­фі­лії що­до двох ді­тей.

За на­шою не­під­твердже­ною ін­форма­ці­єю, да­ний *** мо­же пе­ре­хо­ву­ва­ти­ся в лі­со­вих ма­си­вах поб­ли­зу міс­та та бу­ти не­без­печним, чи на­віть чи­мось оз­бро­єним.

То­му як­що по­ба­чи­те цього зло­чин­ця, від­ра­зу те­ле­фо­нуй­те на 102».

Разом з тим активісти спільноти звертаються до місцевої поліції з пропозицією зібрати небайдужих громадян та оглянути разом з ними найближчі лісові масиви та посадки.

Правдивість інформації про розшук зазначеного громадянина підтвердили в Шепетівському РУП.

— На­ра­зі від­кри­то кри­мі­наль­не про­вад­ження за стат­тею 155 час­ти­ною 2 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни — Ста­те­ві зно­си­ни з осо­бою, яка не до­сяг­ла шіс­тнад­ця­ти­річ­но­го ві­ку, — заз­на­чи­ли  у по­лі­ції.

У час­ти­ні 2 йдеть­ся:

«Ті са­мі дії, вчи­не­ні близь­ки­ми ро­ди­ча­ми або чле­на­ми сім’ї, осо­бою, на яку пок­ла­де­но обов’яз­ки що­до ви­хо­ван­ня по­тер­пі­ло­го або пік­лу­ван­ня про нього, або як­що во­ни спри­чи­ни­ли без­плід­ність чи ін­ші тяж­кі нас­лідки, — ка­ра­ють­ся поз­бавлен­ням во­лі на строк від п’яти до вось­ми ро­ків з поз­бавлен­ням пра­ва обій­ма­ти пев­ні по­са­ди чи зай­ма­ти­ся пев­ною ді­яль­ніс­тю на строк до трьох ро­ків або без та­ко­го».

Читайте також: Розбещував першокласницю: на Хмельниччині чоловіка підозрюють в педофілії

При цьому слід зазначити, що раніше, за словами місцевих користувачів соціальних мереж, розшукуваний зловмисник вже відповідав перед законом за вчинення згвалтування.

«Си­дів за зґвал­ту­ван­ня біль­ше 10 ро­ків то­му. Ко­лись жи­ли нав­про­ти них. Ма­ти від­купля­ла його», — на­пи­са­ла од­на з жі­нок.

Пізніше дану інформацію також підтвердили в поліції.