Гордість Шепетівськго району: місцева вчителька математики – одна з найкращих в Україні

Вчителька математики з Шепетівськго району потрапила в десятку вчителів, котрі очолюють рейтинг найкращих педагогів України

475

У Шепетівському районі місцева вчителька математики Оксана Начичко увійшла в десятку найкращих вчителів України. Про це повідомило видання “День за Днем”.

Відповідний конкурс вчитель року тривав 16 по 19 лютого. Цей період для кожного конкурсанту був досить напруженим, оскільки був переповнений найрізноманітнішими складними завданнями. Зокрема, на­пи­сан­ня фа­хо­вої кон­троль­ної ро­бо­ти з пред­ме­ту , пе­да­го­гі­ки та пси­хо­ло­гії, про­ве­ден­ня ме­то­дич­но­го мо­ду­ля, он­лайн уро­ку для ду­же по­важ­но­го жу­рі.    Все це робило кон­курс досить складним та ви­ма­гало від учасників великих зусиль, умін­ня й нат­хнен­ня.

Однак Оксана Начичко пройшла це випробовування впевнено та з піднятою головою, як справжній професіонал та майстер свого ремесла.

Читайте також: У Шепетівському районі четверо жінок отримали почесне звання “Мати – нероїня”

«Ок­са­на Іва­нів­на, нез­ва­жа­ючи на те, що участь у кон­курсі «Учи­тель ро­ку» є доб­ро­віль­ною, ста­ла учас­ни­цею та пе­ре­мож­ни­цею зо­наль­но­го ета­пу та учас­ни­цею об­ласно­го кон­курсу. Цей кон­курс є од­ним із най­важ­чих і, вод­но­час най­прес­тижні­ших фа­хо­вих кон­курсів, бо участь в ньому ви­ма­гає від учи­те­ля не тіль­ки ґрун­товних знань ме­то­ди­ки і вик­ла­дан­ня сво­го пред­ме­ту, а й ви­со­кої пе­да­го­гіч­ної еру­ди­ції, дос­ко­на­лих знань з пе­да­го­гі­ки та пси­хо­ло­гії, вмінь «по су­час­но­му» пра­цю­ва­ти з здо­бу­ва­ча­ми ос­ві­ти. І тіль­ки учи­тель, який впев­не­ний в со­бі, є про­фе­сі­она­лом ви­со­ко­го кла­су, мо­біль­ним, ам­бітним та зва­жу­єть­ся на участь у ньому», — заз­на­ча­ють у Бі­ло­гірсь­кій се­лищ­ній ра­ді.

Відтак Оксана Іванівна практично стала обличчям своєї рідної школи.