На Хмельниччині правоохоронці забрали у матері п’ятьох дітей

Причиною такого суворого рішення стали неналежні умови проживання

8303

Дня­ми ін­спек­то­ром сек­то­ру юве­наль­ної пре­вен­ції Аль­бі­ною Кі­шан та по­лі­цей­ськи­ми офі­це­ра­ми Бі­ло­гірсь­кої ОТГ Ми­хай­лом Гон­ча­ру­ком та Оле­гом Гав­ри­лю­ком спіль­но з на­чаль­ни­ком ССД Бі­ло­гірсь­кої се­лищ­ної ра­ди Сер­гі­єм Дов­го­ше­єм та на­чаль­ни­ком Бі­ло­гірсь­ко­го район­но­го цен­тру СССДМ Світ­ла­ною Пан­чо­хою бу­ло про­ве­де­но спіль­ний рейд.

«Чу­жих ді­тей не бу­ває. Ді­ти — на­ше май­бут­нє, про­дов­ження не тіль­ки нас са­мих, на­шо­го ро­ду, а й на­шої дер­жа­ви. Ба­га­то­діт­ні сім’ї, які опи­ни­лись у склад­них жит­тє­вих об­ста­ви­нах пос­тій­но пот­ре­бу­ють ува­ги та сто­ронньої до­по­мо­ги», — заз­на­чили по­ліс­ме­ни на сто­рін­ці Ше­пе­тівсь­ко­го РУП у фес­бу­ці.

Читайте також: У Хмельницькому патрульні за день затримали п’ятьох містян з наркотиками

Від­так, у хо­ді рей­ду правоохоронці від­ві­да­ли декілька родин, на котрі є сенс звернути увагу. В ре­зуль­та­ті да­но­го за­хо­ду з однієї з родин вилучили пятьох дітей через умови проживання, котрі явно недотягують до належних. Наразі дітей тимчасово розмістили в Плужнянській санаторній школі.

З ма­тір’ю про­ве­ли бе­сі­ду та на­да­ли їй час на те, щоб вип­равити си­ту­ацію.