Збільшили плату за проїзд: з 1 липня в Хмельницькому за проїзд платитимемо більше

362

Вчо­ра, 23 чер­вня, місь­кий го­ло­ва Хмель­ницько­го Олек­сандр Сим­чи­шин про­вів за­сі­дан­ня ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту. Про­го­ло­су­ва­ли за 47 пи­тань по­ряд­ку ден­но­го. Одне з яких стосувалося, встановлення нових тарифів на проїзд. 

Вста­но­ви­ли но­ві та­ри­фи на пе­ре­ве­зен­ня у па­са­жирсь­ко­му тран­спор­ті з 1 лип­ня. У тро­лей­бу­сах бу­де 6 грн елек­трон­ним квит­ком і 7 грн го­тів­кою. В ав­то­бу­сах і мар­шрут­ках про­їзд бу­де 12 гри­вень.

«Ми по­над 2 мі­ся­ці від­тя­гу­ва­ли цей крок, пе­ре­віз­ни­ки з кін­ця квіт­ня звер­та­ли­ся до нас із про­хан­ням під­ня­ти вар­тість про­їз­ду до 16 гри­вень. Ми ро­зу­мі­ємо об’єк­тивну скла­до­ву зрос­тання, бо в по­пе­редньому та­ри­фі вар­тість паль­но­го бу­ла зак­ла­де­на 24 грив­ні за літр, а за­раз во­на біль­ше 50 гри­вень, а диз­па­ли­во — май­же 60. Ра­зом із тим, та­риф у на­шо­му міс­ті за­ли­ша­єть­ся од­ним із най­ниж­чих у ре­гі­оні. На жаль, це ви­му­ше­ний крок», — під­су­му­вав Олек­сандр Сим­чи­шин.