Навчальні заклади Шепетівки перейдуть на дистанційне навчання꞉ які причини

З понеділка , 18 жовтня, усі навчальні заклади Шепетівки та майже усі міські дитсадки перейдуть на дистанційну форму.

430

Причина цього не в коронавірусі, а в тому, що через відсутність газопостачання, у приміщеннях низький температурний режим. Ситуацію, яка склалася в області з  постачанням газу для ус­та­нов, ор­га­ні­за­цій та ко­му­наль­них неп­ри­бут­ко­вих під­при­ємств, що фі­нан­су­ють­ся з дер­жавно­го або міс­це­вих бюд­же­тів на осінньо-зи­мо­вий пе­рі­од 2021–2022 ро­ків, уже в області визнано надзвичайною. А оскільки через відсутність газопостачання температурний режим у приміщеннях низький, то відповідно до до За­ко­нів Ук­ра­їни «Про ос­ві­ту», «Про пов­ну за­галь­ну се­ред­ню ос­ві­ту», «Про дош­кіль­ну ос­ві­ту», «Про по­заш­кіль­ну ос­ві­ту», вра­хо­ву­ючи не­від­по­від­ність тем­пе­ра­ту­ри в при­мі­щен­нях, пе­ред­ба­че­ної ви­мо­га­ми Са­ні­тар­них рег­ла­мен­тів для зак­ла­дів ос­ві­ти, з ме­тою збе­ре­жен­ня здо­ров’я ді­тей та пра­ців­ни­ків, ке­рів­ни­кам зак­ла­дів за­галь­ної се­редньої дош­кіль­ної ос­ві­ти (крім ДНЗ № 8 та № 10), по­заш­кіль­ної ос­ві­ти, МНВК бу­де ор­га­ні­зо­ва­но ос­вітній про­цес у дис­танцій­ній фор­мі з 18 по 31 жов­тня включ­но, повідомляє видання «День за днем».

Стосовно дошкільних навчальних закладів, то у звичайному режимі працюватимуть як чергові два дитсадки. ДНЗ №10 «Михайлик», опалення, в якому не залежить від газопостачання. Він зможе прийняти додатково ще пів сотні дітей. Та як черговий дитсадок працюватиме ДНЗ №8 «Калинонька», розповідає далі видання «День за днем».

Стосовно Шепетівської ТГ, то там без змін працюватимуть Плесенська ЗОШ та Пліщинська гімназія, а також Плесенський та Пліщинський ЗДО

За­га­лом, у Ше­пе­тівсь­кій ТГ без змін пра­цю­ва­ти­муть Пле­сенсь­ка ЗОШ та Плі­щинсь­ка гім­на­зія, а та­кож Пле­сенсь­кий та Плі­щинсь­кий ЗДО.

Нагадаємо, що на Хмельниччині визнано надзвичайною ситуацію, яка склалася в області  через відсутність газопостачання до бюджетних установ.

" " " "