Палац Сангушків, що в Ізяславі, включено до обꞌєктів комунальної власності міста

Таке рішення прийняли на сесії Ізяславської міської ради

658

Палац Сангушків побудовано у 1754 —1770 роках для Барбари Сангушкової. Він став урядовим центром волинських володінь Сангушків. Двоповерхова будівля має оригінальне планування piano nobile і відрізняється від усіх інших палаців Речі Посполитої. Проєкт палацу здійснювався відповідно до особистих смаків Барбари Сангушкової.

У Ізяславі вирішили серйозно підійти до подальшої долі цієї памꞌятки та з метою її збереження передали у комунальну власність міста. Таке рішення ухвалили на 10 сесії Ізяславської міської ради, яка відбулася вчора, 14 вересня.  У пресслужбі  міської ради зазначають꞉ «з ме­тою здій­снен­ня за­хо­дів з охо­ро­ни і збе­ре­жен­ня об’єк­тів куль­тур­ної спад­щи­ни, пов’яза­них з ни­ми те­ри­то­рій та ру­хо­мих пред­ме­тів, тво­рів мо­ну­мен­таль­но­го, об­ра­зот­ворчо­го, де­ко­ра­тив­но-ужит­ко­во­го мис­тец­тва, а та­кож про­ве­ден­ня ін­форма­цій­ної та куль­тур­но-ос­вітньої ро­бо­ти для по­пу­ля­ри­за­ції куль­тур­ної спад­щи­ни, ду­хов­но­го зба­га­чен­ня гро­ма­дян, роз­витку ту­риз­му на те­ри­то­рії Ізяс­лавсь­кої місь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди де­пу­та­та­ми прий­ня­то рі­шен­ня про ство­рен­ня ко­му­наль­но­го зак­ла­ду «Па­лац Сан­гушків» Ізяс­лавсь­кої місь­кої ра­ди».

У комунальну власність міста перейшли па­лац Сан­гушків XVIII ст., дво­рик з ар­ка­да­ми XVIII ст., міс­ток XVIII ст.

Це допоможе краще зберегти ці памꞌятки  та популяризувати їх не лише в області, а й за її межами.

 

" " " "