Військові облігації за вільні бюджетні кошти купують на Хмельниччині

164

29 чер­вня  від­бу­лось чер­го­ве за­сі­дан­ня ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Ізяс­лавсь­кої місь­кої ра­ди. На засіданні було вирішено, що за вільні бюджетні кошти придбають військові облігації.

В Ізяславі за вільні бюджетні кошти придбають військові облігації

 

«З ме­тою Під­трим­ки Зброй­них сил Ук­ра­їни в умо­вах во­єн­но­го ста­ну, від­по­від­но до По­ряд­ку роз­мі­щен­ня тим­ча­со­во віль­них кош­тів міс­це­вих бюд­же­тів шля­хом прид­бання цін­них па­пе­рів, зат­вер­дже­но­го пос­та­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни від 23 трав­ня 2018 ро­ку № 544 (із змі­на­ми), прий­ня­то рі­шен­ня внес­ти на роз­гляд се­сії місь­кої ра­ди про­по­зи­цію про на­дан­ня пра­ва фі­нан­со­во­му уп­равлін­ню Ізяс­лавсь­кої місь­кої ра­ди в ме­жах по­точ­но­го бюд­жетно­го пе­рі­оду здій­сню­ва­ти на кон­кур­сних за­са­дах роз­мі­щен­ня тим­ча­со­во віль­них кош­тів бюд­же­ту шля­хом прид­бання дер­жавних цін­них па­пе­рів (вій­сько­вих об­лі­га­цій) з по­даль­шим по­вер­ненням та­ких кош­тів до кін­ця по­точ­но­го бюд­жетно­го пе­рі­оду», — по­ві­до­ми­ли в Ізас­лавсь­кій місь­кій ра­ді.

" " " "